STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

2011

Čistá Berounka, 2.etapa – Chodová Planá, ul. Nádražní-kanalizace

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo postavení spádového a výtlačného kanalizačního potrubí. Bylo postaveno spádové kanalizační potrubí o délce 241m z potrubí z kameniny DN250(219,3m) a z UR-2 DIN DN250(21,7m). Výtlačná kanalizace byla postavena o délce 550,22m z potrubí PE100 d75. K vytlačení odpadních vod bylo potřeba vystavět  čerpací stanici odpadních vod a k jejím napájení bylo přivedeno NN 98m kabelu CYKY. V rámci stavby byl přeložen sdělovací kabel SDK o délce 214m. Díky tomuto projektu se odpadní voda odvede do ČOV a tím projekt tím přispívá ke zkvalitnění našeho životního prostředí


EUROVIA CS, a.s.

2011

Skládka ostatních odpadů skupin S-00 – Tisová

 • Více informací o projektu

  Jednalo se o vystavění potrubí odpadní vody včetně strojní části a elektro části.  Hlavní řad odpadní vody byl postaven o délce 450m z materiálů PE-100 d110(445m) a PE-100 d90(5m). Dále byla namontována 3 šoupata ve dvou šachtách(1*DN 300, 2*DN 200) a 1 čerpadlo v další šachtě. Ke zprovoznění trubního vedení bylo potřeba dovést pro čerpadlo a osvětlení rozvaděčů a stožár osvětlení elektřinu pomocí 375 m  dlouhého silového kabelu AYKY uloženého v ochr. trubce kopoflex. Díky tomuto projektu bude odváděna odpadní voda ze skládky Tisová k jejímu pročištění.


Obec Okrouhlá

2011

Mateřská škola, napojení na splaškovou kanalizaci - Obec Okrouhlá

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo napojení objektu mateřské školy na splaškovou kanalizaci. K tomu bylo zapotřebí vystavět 117 m stoky PP UR2 DN250,23m přípojky DN 150, 4 revizní šachty včetně poklopů, provést likvidaci jímky na splašky a při konečných úpravách bylo založeno 213m2 trávníku. Díky tomu projektu se zlepší údržba a zpříjemní provoz objektu. 


Město Rotava

2011

Rekonstrukce stávajícího vodovodu a přípojek, kanalizace a oprava povrchů, osazení nových šoupat a obrubníků - Rotava, v ulici Čsl. armády

 • Více informací o projektu

  Obsahem projektu byla rekonstrukce stávajícího vodovodu+přípojky a stávající kanalizace+přípojky a celoplošné vyspravení komunikace.

  Hlavní řad vodovodu byl obměněn v délce 270m na který byli použity trubky PE-100 d110 (263,2m) a PE-100 d90(6,8m).  Vodovodních přípojek bylo 17 a v jejich součtu bylo položeno 51,65m potrubí PE-100 d32.

  Hlavní řad kanalizace byl obměněn v délce 70,5m. Bylo na něj použito potrubí KT DN 250 tř. 160 (33m) a PP X-stream DN 500, SN 8 (37,5m). Na kanalizační přípojku byl použit 1ks potrubí PP X-stream DN 200, SN 8, jenž byl napojen na stávající PVC DN 150. Byla provedena oprava 2 revizních šachet a výměna 2 poklopů.

  Komunikace, v níž probíhaly zemní práce byla celoplošně vyspravena s osazením obrub a nových hrnečků šoupat. 


Boegl a Krýsl, k.s.

2011

Čistá Berounka – Rokycany Borek, výtlak SO 02 a SO 07

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo postavení výtlačného kanalizačního potrubí. Byly postaveny 2 větve kanalizace. Celková délka výtlačného potrubí PE d90 je 295m. Díky této stavbě se dostane splašková voda do ČOV a tím se přispěje ke zkvalitnění životního prostředí v oblasti Berounky. 

Optimo consulting s.r.o.