STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Boegl a Krýsl, k.s.

2011

Čistá Berounka – 1. etapa, projekt č. 10 03 - Tachov

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo postavení čerpací stanice odpadních vod a napojení kanalizací z oblastí TACHOV-Oldřichov a ulice Americká. Celkem bylo položeno spádové kanalizační kameninové potrubí DN300 o 99m, DN250 o délce 1822m, DN200 o 14,7m a výtlačné kanalizační potrubí PE d75 o 553,3m a d110 9,9m. Ke stavbě čerpací stanice odpadních vod byl potřeba bezpečnostní přepad o 14,7m, přípojka NN o 14m, přeložka vodovodu o 105m, strojní část a zpevnění plochy o 200m2. Díky tomuto projektu je splašková voda vedená čerpací stanicí do ČOV a pak čistá voda vypuštěna do vodního toku, čímž velice přispívá ke zlepšení životního prostředí.


Město Stříbro

2011

Bávalá kasárna - Stříbro

 • Více informací o projektu

  Jedná se realizace 1. fáze, 1. části dopravní a technické infrastruktury. V této 1. části proběhla demolice oplocení z ocelových rámů, plechů, železobetonu a betonu v délce 451m. Dále byl položen kanalizační řad o délce 160m s 9 uličními vpustěmi včetně přípojek,  veřejné osvětlení o délce 415m s 8 stožáry, plynovod STL o hlavním řadu 1104m potrubí PE d 110, 166m PE d90 a 96,4m přípojek. Dále byla postavena komunikace o povrchu 2219m2. 


EUROVIA CS

2011

Karlovy Vary - Stará Role, park v ulici Dvořákova

 • Více informací o projektu

  Předmětem veřejné zakázky byla úprava parku v ulici Dvořákova včetně jeho odvodnění. To obsahovalo založení 4783m2 trávníku, výsadbu 166 kusů stromů s obalem a 500 kusů keřů. K odvodnění bylo zapotřebí 14 kusů sorpčních vpustí a 51,5 m potrubí o dimenzi 250mm. 


Město Františkovy Lázně

2011

Odvodnění hřbitova - Františkovy Lázně

 • Více informací o projektu

  Úkolem bylo odvodnění Františkolázeňského hřbitova kvůli vysoké spodní vodní vodě, aby mohl být nadále používán. K tomu bylo zapotřebí položení 841m drenážního potrubí, 179m kanalizačního potrubí, 99m betonových žlabů. Dále byla osazena 1 domovní ČOV TOPAS a vyhloubena jedna vsakovací jímka 30m3. Díky realizaci tohoto projektu je možno pohřbívat do země.


Obec Stará Voda

2011

Rekonstrukce místních komunikací obytná zóna Stará Voda – Jih, stavba 01

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v rekonstrukci pozemní komunikace a postavení dešťové kanalizace v obytné zóně. Stavba byla rozdělená na 3 větve stavby. Celkem byla obměněna asfaltová komunikace o ploše 1640m2 a vystavěna dešťová kanalizace o 74m, včetně uličních vpustí a 3 multidrainů. Díky tomuto projektu se velmi ulehčí doprava v této obytné zóně a zkvalitní život. 

Optimo consulting s.r.o.