STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

STRABAG a.s.

2010

Revitalizace Masarykova náměstí - Aš

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky byla revitalizace Masarykova náměstí v Aši. Byl nově vystavěn vodovod, kanalizace a plynovod.

  Výstavba kanalizace se skládala z jednotné kanalizace, na níž bylo použito potrubí KT DN 400, 300, 250-řady stoka A, B, D, dále potrubí BETON 700/1050 vejce stoka C a dále potrubí KT DN 200, 150 na přípojky. Další složkou kanalizace bylo odvodnění parkovišť, na nějž bylo použito potrubí UR-2 DIN DN 300, 250-řady stoka A, B, C a dále potrubí PVC KG DN 150 na přípojky. V rámci kanalizace bylo vystavěno 18 uličních vpustí.


Stavební společnost VARO s.r.o.

2010

Přístavba kaple chebského hřbitova - Cheb

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo postavení kanalizace, veřejného osvětlení a zpevnění plochy z důvodu přístavby kaple Chebského hřbitova.

  Kanalizace se dělila na splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace byla postavěna v délce 45m z potrubí UR-2 DN 150. Dešťová kanalizace se skládala ze 100m potrubí UR-2 DN (150, 200), 206m drenážní trubky DN 100, 47m odvodňovacího žlabu RONN včetně vpusti a odlučovače ropných látek RONN.

  Veřejné osvětlení bylo provedeno pokládkou 52m kabelů Cyky, Ayky a 2 ocelových stožárů.

  Na zpevněné plochy bylo použito 197m obruby, 5 m palisád MASIVE a 527m2 betonové dlažby.


STRABAG a.s.

2010

Kanalizace - Chodová Planá, ulice Nádražní

 • Více informací o projektu

  Předmětem stavby bylo vybudování splaškové kanalizace o délce 303m. Kanalizace byla postavena z potrubí KAMENINA DN250 (280m), potrubí UR-2 DIN DN250 (23m), pod státní komunikací bylo potrubí uloženo do chráničky DN 400 uložené pomocí protlaku o délce 16,3m a bylo postaveno 8 betonových šachet DN1000. 


BSS báňská stavební společnost s.r.o.

2010

Dopravní terminál Sokolov - kanalizace a odvodnění

 • Více informací o projektu

  Předmětem tohoto projektu byla přeložka STL, NTL plynovodu, odvodnění areálu, výměna vodovodu - řad HORKA, splašková kanalizace a dešťová kanalizace.

  Výměna kanalizace o délce 1770m se skládala ze splaškové a dešťové kanalizace. Na splaškovou bylo použito potrubí sklolaminát DN 400, 500, 600 (181m) a potrubí UR-2 DN300, 250, 200, 150 (400m). Na Dešťovou kanalizaci a odvodnění bylo použito potrubí UR-2 DN300, 250, 200, 150 (543m) a potrubí X-stream DN 400, 250, 200, 150. Namontováno bylo 19 uličních vpustí a 27 lapačů splavenin.

  Díky tomuto projektu je postaven nový dopravní terminál pro autobusy ve městě Sokolo


Město Cheb

2009

Odvodnění chebského hřbitova - Cheb

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo odvodnění Chebského hřbitova a postavení kanalizace.

  Splašková kanalizace byla postavena v délce 582m. Bylo na ni použito z potrubí UR2 DN 250, pro úzké místo mezi hroby zajistil pokládku protlak DN500 o délce 33m, bylo vystavěno 14 vstupních šachet DN 1000 a 1 spádiště DN 1000.

  Dešťová kanalizace byla postavena v délce 582m. Bylo na ni použito potrubí UR2 DN (400,250), protlak DN700 o 33m, vystavěno 10 vstupních šachet DN 1000 a 1 spádiště DN 1000.

  Odvodnění bylo postaveno v délce 476m. Bylo na něj použito potrubí PVC KG DN 200, PE 100SDR17 d225 trubka ocel DN 400 (14m), vystavěno 10 vstupních šachet DN 1000 a 3 kontrolní šachty Wavin.

  Díky tomuto projektu je Chebský hřbitov odvodněný a tím nebude spodní voda narušovat jeho provoz. 

Optimo consulting s.r.o.