STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2012

Cheb, turistické využití levého břehu Ohře - SO 601 přeložka stávajícího plynovodu "980"

 • Více informací o projektu

  Předmětem zakázky bylo provedení přeložky stávajícího VTL plynovodu DN150, PN40, jehož trasa prochází zájmovým územím  stavby "Turistické využití levého břehu Ohře" v katastru města Cheb. Trasa přeložky je vedena severním směrem od vrchního přechodu plynovodu přes řeku Ohře - okrajem areálu pro lukostřelbu, dále přechází místní komunikaci ul. V Lipách, stáčí se na severovýchod a míří k místu napojení na původní trasu VTL plynovodu. Délka přeložky je 293,9m, na trase je vsazen jeden trasový uzávěr s obtokem DN50.

 • Fotografie


BKV – Stavební společnost s.r.o.

2011

Odpoj NTL plynovodu z důvodu demolice přístavby hotelu Atlantic -  Mariánské Lázně, Hlavní třída č. 46

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo o odpoj plynovodu DN 300 dle schválené PD v místě zadního traktu před č.p.45 ul. Hlavní třída. Odpoj je proveden na stávajícím NTL plynovodu DN 300 -  1,5m za poslední funkční přípojkou. Proveden výřez DN 300, zaslepení obou konců, zaizolování  funkčního plynovodu a odvzdušnění odstavené části DN  300 spolu s domovním rozvodem v demolovaném objektu.


Karlsbau Konstruktion s.r.o.

2011

Rekonstrukce horské chaty Beskyd - VTL, STL plynovod + regulační stanice - Mariánské Lázně

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo postavení  VTL plynovodní přípojky o délce 10m z potrubí DN 80(8m), DN50 (2m) s propojením na stávající řady a farmářské regulační stanice RESO. Dále byla postavena STL plynovodní přípojka o délce 100m z potrubí PE-100 d32 s propojením na regulační stanici.


RWE GasNet s.r.o.

2010 - 2011

Rekonstrukce NTL plynovodu - Kladno

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo rekonstrukci NTL plynovodu + přípojky a rekonstrukci dotčených komunikací.

  Při obměně NTL plynovodu bylo celkem položeno 1441m potrubí z materiálu PE (d160, d110, d90, d50) a 99 přípojek o celkové délce 410m z materiálu PE (d90, d63, d50).

  Komunikace byla zrekonstruována o ploše 6022,5m2. Díky tomuto projektu byl obměněn NTL plynovod, kterému už docházela životnost v 5 ulicích v Kladně (ul. Šulcova, Riegrova, Unhošťská, Blodkova, Pod Lesem) a zrekonstruován povrch dotčených komunikací.


EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast západ závod Karlovy Vary

2011

SO 05 Plynovod, obytná zóna - Nová Role, Mezirolí

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu je dovedení plynovodu a vodovodu na hranici 20 stavebních parcel pro RD. 

  Hlavní řad STL plynovodu byl postaven o délce 456,5m z materiálu PE-100 d63 a na 20 plynovodních přípojek bylo potřeba 113,8m potrubí PE-100 d32. Práce se skládá z výkopů, montáže a propojů na stávající řady.

  Hlavní řad vodovodu byl postaven o délce 387m z materiálu PE-100 d90 a na 20 vodovodních přípojek bylo potřeba 135,9m potrubí PE-100 d40. Práce se skládá z výkopů, montáže a propojů na stávající řady.  

Optimo consulting s.r.o.