STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2009

Výstavba obratiště a zastávky autobusů u hřbitova v Chebu

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla výstavba obratiště a zastávky autobusů u hřbitova v Chebu. Při realizaci bylo spotřebováno 402m2 asfaltu, položeno 75m2 dlažby, 218,5m obrubníku, ukotveno 28m zábradlí, postaveny 2 ocelové stožáry veřejného osvětlení se svítidly a přeložen 1 kabelu O2. Tento projekt umožnil lepší dopravu obyvatel na hřbitov za využití MHD. 


Město Cheb

2009

Úprava plochy ppč.2723/3 za MěÚ Cheb,  ulice Školní

 • Více informací o projektu

  Účelem veřejné zakázky byla úprava plochy za MěÚ Cheb ulice Školní. Obsahem stavby bylo rozebrání 668,5m2 dlažeb, vytrhání 59m obrub, vybourání 5 uličních vpustí, uložení 160m trativodu PVC DN 100 a 876m2 geotextilie pro odvodnění, položení 790m2 dlažby a postavení 4 uličních vpustí. Díky této zakázce je plocha ppč.2723/3 opravena a odvodněna.


Město Cheb

2009

Odvodnění a izolace školy Cheb, Komenského 29

 • Více informací o projektu

  Předmětem veřejné zakázky bylo odvodnění a izolace objektu školy v ulici Komenského 29 v Chebu. Na zpevnění plochy dvorního traktu bylo použito 206,5m2 asfaltu a 100m okapového chodníku. Izolace objektu byla provedena sanací 305m2 zdiva sanační omítkou a 110m2 nopovou fólií. Na odvodnění bylo použito 120m drenážního potrubí DN 150, 30m kanalizačního potrubí DN (200, 150), 2 uličních vpustí, 8 lapačů splavenin a 1 revizní šachty. Díky této zakázce nebude budova školy trpět nadměrnou vlhkostí a může být nadále plně využívána. 


Město Cheb

2009

Odvodnění nové části hřbitova v Chebu

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo odvodnění nové části hřbitova v Chebu. Na odvodnění bylo zapotřebí 405,4m drenážního potrubí DN150 a 9 kusů revizní plastové šachty. Byly opraveny maltové cesty o povrchu 650m2, štěrkové cesty o povrchu 743m2 a dlážděné cesty o povrchu 214m2. Díky tomuto projektu je spodní voda odváděna mimo území hřbitova Cheb. 


Město Cheb

2008

Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace a podemletého svahu komunikace - Cheb, přehrada Jesenice

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace a podemletého svahu komunikace. K tomu bylo potřeba vykácení náletů a vzrostlé zeleně, zajištění svahu a úpravu dna, zatrubnění poškozené oblasti o délce 27m potrubím DN 700 a finální úpravu rozprostřením ornice a založením trávníku. Díky tomuto projektu je odstraněn havarijní stav a tím se může dále používat. 

Optimo consulting s.r.o.