STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Jindřichův Hradec

2012

Rekonstrukce části ulice Denisova, Jindřichův Hradec

 • Více informací o projektu

  Předmětem byla rekonstrukce ulice Denisova v Jindřichově Hradci. V rámci rekonstrukce původní komunikace a chodníku se živičným povrchem byla provedena obnova živičného povrchu telesa komunikace a povrch chodníku a parkovacích stání byl proveden z dlažby.

  Součástí stavby byla kompletní rekonstrukce kanalizace KT DN 400 v hloubkách od 4 do 2,5m a rekonstrukce vodovodu LT DN100. Současně byly zrekonstruovány všechny vodovodní a knalizační přípojky.

  Krátký termín na výstavbu se podařilo dodržet a stavba byla v termínu předána objednateli.

 • Fotografie


Město Cheb

2012

Rozšíření ulice Lesní - Cheb - Skalka

 • Více informací o projektu

  Předmětem této zakázky byla kompletní rekonstrukce stávající komunikace. Komunikace  s živičným povrchem byla v rámci rekonstrukce rozšířena o parkovací plochy s dlážděným povrchem. Chodníky byly zhotoveny z betonové dlažby. 

  Nově byla postavena cyklostezka se živičným povrchem.

  Byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace PP UR-2 DN 250, byly obnoveny uliční vpusti a nově byl zhotoven výústní objekt na svahu vodní nádrže Skalka.

  Součástí stavby bylo provedení nového veřejného osvětlení a na závěr byly provedeny sadové úpravy a výsadba dřevin.

 • Fotografie


Město Cheb

2011

Komunikace a IS pro RD, Háje JIH – 2. Etapa - Cheb, Háje

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky bylo dovedení inženýrských sítí na hranici všech parcel pro RD a komunikaci pro obytnou zónu v Hájích.

  Výstavba komunikace se skládala z konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltů, pokládky dlažby, gravitační opěrné stěny z bet. tvarovek ASTRA, položení obruby a výstavba uličních vpustí.

  Výstavba dešťové kanalizace se skládala z hlavního řadu, který je postaven z potrubí UR-2 DIN, PVC KG (DN250, DN300) a kanalizačních přípojek z potrubí PVC KG DN 150.

  Výstavba veřejného osvětlení, která se skládá z pokládky kabelů a osazení stožárů a přeložka sdělovacího místního a dálkového kabelu.

  Výstavba STL plynovodu se skládala z hlavního řadu, který je postaven z potrubí PE 100 d 90 a plynovodních přípojek z potrubí PE 100 (d25, d32). 


Město Cheb

2010

Autobusová zastávka - Cheb,  ulice Na Vyhlídce

 • Více informací o projektu

  Tato veřejná zakázka měla za cíl opravit a přestavět autobusovou zastávku v ulici Na Vyhlídce a postavit veřejné světlené osvětlení. K úkonu postavení autobusové zastávky bylo zapotřebí položení 157m2 zámkové dlažby, krytí komunikace 70m2 asfaltovou vrstvou, položení 100m betonové obruby, 65m kamenné obruby, 30m HK obruby, výšková úprava 6 poklopů, 1 zastávkový přístřešek a založení 300m2 trávníku. K veřejnému osvětlení bylo potřeba uložit 187m kabelu CYKY J4x10 a postavit 5 ocelových stožárů se svítidlem. Díky tomuto projektu odpovídá autobusová zastávka požadovaným normám a tím se docílí plynulý a bezpečný provoz v ulici Na Vyhlídce.


Město Cheb

2011

Řešení parkovacích ploch a rozšíření vozovky - Cheb, ul. Družstevní

 • Více informací o projektu

  Jednalo se vyřešení parkovacích ploch a rozšíření komunikace v ulici Družstevní. Při realizaci projektu bylo provedeno 200m2 asfaltu, 55m obruby, 1,68m2 slepecké dlažby, 1 uliční vpusť a založení 206m2 trávníku. Díky tomuto projektu je usnadněna doprava po komunikaci a jsou vyřešeny parkovací plochy. 

Optimo consulting s.r.o.