STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Chráníme osobní údaje

Systém řízení jakosti ISO

Společnost STAMOZA zavedla a používá v oboru výstavby pozemních komunikací, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb systém řízení jakosti, systém enviromentálního managementu a systém managementu BOZP.

Společnost vlastní tyto certifikáty:

 Certifikát dle ČSN EN ISO ISO 9001 - systém managementu jakosti (QMS)

Certifikát dle ČSN EN ISO 14001 - systém environmentálního managementu (EMS)

Certifikát dle ČSN OHSAS 18001 - systém managementu BOZP

společnost má zavedený systém jakosti ve svařování v souladu s ČSN EN ISO 3834-3

Certifikát pro práce na plynárenských zařízeních - certifikace GAS - rozsah G-S2, P3, N1, N2


Certifikát GAS:

STAMOZA po recertifikaci v prosinci 2015 získala Certifikát k činnostem prováděným na plynárenských zařízeních – (Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o.) - číslo certifikátu 0335/2015 - udělený dle TPG 923 01:2015 v rozsahu : G-S2, P3, N1, N2

- montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a max. provozním přetlaku  do 5 bar vč.;

 - montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení;

- bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

- bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů prováděné metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

Politika kvality SJ, EMS a SM BOZP

Politika kvality SJ, EMS a SM BOZP

 

Cílem společnosti STAMOZA, společnost s ručením omezeným se sídlem v Chebu, Vrázova 2429/7, IČ: 45358800, je zavedení systému managementu kvality tak, aby se stalo strategickým rozhodnutím organizace, které může pomoci zlepšit její celkovou výkonnost a poskytnout základ pro iniciativy udržitelného rozvoje. Protože potencionálním přínosem je schopnost trvale poskytovat produkty nebo služby, které splňují požadavky zákazníků a zároveň splňují příslušné požadavky zákonů a předpisů. Přínosem je schopnost prokazovat shodu se specifikovanými požadavky systému managementu kvality.

Cílem je dbát na ochranu životního prostředí a vytvářet prostředky pro neustálý rozvoj společnosti. Kvalita služeb v oblasti výstavby inženýrských sítí má rozhodující význam pro uplatnění na trhu. Z hlediska všech systémů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je cílem organizace provádět všechny činnosti společnosti s minimálními pracovními riziky. Trvalým zájmem společnosti je tento stav udržet a neustále zlepšovat.

Politika kvality SJ, EMS a SM BOZP je určena pro následující oblast činnosti společnosti:

Provádění pozemních, inženýrských, vodních staveb a komunikací včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Politika kvality SJ, EMS a SM BOZP se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a je přesně stanovena a vyhlášena vedením společnosti STAMOZA, společnost s ručením omezeným, je srozumitelně vysvětlena všem zaměstnancům a smluvním dodavatelům, dokumentována vrcholovým vedením firmy a zavedena na všech úrovních organizace. Sehrává velmi důležitou roli jak ve vztahu k okolí, tak zároveň i ve vztazích uvnitř firmy.        

Za podvědomí odpovídají vedoucí zaměstnanci, zejména stavbyvedoucí a vedoucí úseků.

Pro dosažení výše uvedených záměrů vyhlašuje vedení společnosti následující Politiku kvality SJ, EMS a BOZP, v níž se zavazuje:

1. Důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti na ochranu životního prostředí a kvalitu nabízených služeb a klást maximální důraz na plnění znaků kvality prováděných prací.

2. Maximálně uspokojovat požadavky zákazníků a neustále zvyšovat jejich spokojenost.
Požadavky zákazníků posuzovat z hlediska technických možností společnosti, ochrany životního prostředí, zajištění odpovídající kvality produktů, dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a plnění smluvních termínů. Při přezkoumání smluv s našimi zákazníky hledáme možnosti splnění definovaných požadavků.
3. Materiály a služby zajišťovat pouze od prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je zaručena trvalá kvalita, respektování pravidel ochrany životního prostředí a dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP.
4. Průběžně provádět průzkum trhu, hodnotit spokojenost zákazníků, kvalitu produktů, dodavatele, výkonnost procesů a systému řízení kvality. Provádět analýzy a přijímat opatření k trvalému zlepšení efektivnosti systému kvality, systému environmentálního managementu a SM BOZP. Budovat prostředí důvěry našich zákazníků v naše služby.
5. Vždy dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
6. Veškeré činnosti ve společnosti zajišťovat plně kvalifikovanými zaměstnanci s potřebnou praxí v oboru, soustavně je vzdělávat a školit, pečovat o jejich odborný růst, výcvik a důsledně je vést k dodržování kvality práce a k ochraně životního prostředí.
7. Výrobní a zkušební činnost vykonávat na odpovídajícím zařízení a pravidelně ověřovat jeho způsobilost. Ve všech činnostech uplatňovat v souladu s novými poznatky technického rozvoje odpovídající technologie. Tím vytvořit předpoklady pro uspokojování zvýšených požadavků zákazníků na kvalitu a zajistit maximální ochranu životního prostředí.
8. V oblasti ochrany životního prostředí aktivně spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, místními orgány a organizacemi. Při činnosti společnosti dodržovat příslušné zákony, normy a nařízení, včetně těch, které vymezují podmínky ochrany životního prostředí.
9. Minimalizovat případné negativní vlivy na životní prostředí vyplývající z činnosti společnosti stanovením a plněním měřitelných cílů, prověřováním systému environmentálního managementu a důsledným uplatňováním preventivních a nápravných opatření. Ověřeným způsobem přípravy stavby, několikaletou zkušeností, snižujeme časové úseky pro stavební činnost.

10. Provádět všechny činnosti společnosti s minimálními pracovními riziky a dosažený stav neustále zlepšovat.

11. Stanovit hlavní rizika prováděných procesů, stanovit nebezpečí v oblasti BOZP a PO jednotlivých činností formou rizik, možnosti jejich zlepšování a prevence  (Registr rizik).

 

 

Své chování k životnímu prostředí a k BOZP nepřetržitě zlepšujeme prostřednictvím systému kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2, dále prostřednictvím systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018. Ve shodě s požadavky těchto norem stanovujeme cíle kvality, environmentální cíle a cíle BOZP tak, aby bylo možno měřit pokrok. Situaci v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP monitorujeme a na úrovni vedení firmy každoročně vyhodnocujeme v rámci přezkoumání. Řízením problematiky systému kvality, ochrany životního prostředí a BOZP tvoříme firmě dobré jméno.

 

 

V Chebu 01.07.2019                                  

     ……………………..

Ing. Vladislava Závodská, Miroslav Šilhán

 

jednatel společnosti 

 

01.07.2019                                                         7.vydání

POLITIKA BOZP

STAMOZA, společnost s ručením omezeným vyhlašuje následující politiku BOZP:

 

                                    POLITIKA BOZP

 

Vedení organizace si stanovilo závazek ke zlepšení výkonnosti v oblasti BOZP. Cílem politiky BOZP je relevantní a vhodná politika BOZP, cílem je provádět všechny činnosti společnosti s minimálními pracovními riziky a dosažený stav neustále zlepšovat.

Politika BOZP je určena pro všechny činnosti společnosti STAMOZA, společnost s ručením omezeným.

 

V rámci této politiky BOZP se vedení společnosti STAMOZA, společnost s ručením omezeným zavazuje:

a)    zavádět účinná preventivní opatření před úrazy a jinými možnostmi poškození zdraví a

b)    udržovat takovou politiku BOZP, která je vhodná pro účely, velikost a kontext organizace a pro specifický charakter rizik BOZP

c)     neustále zlepšovat systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ČSN ISO 45001: 2018 a v rámci toho poskytovat prostor pro stanovování cílů BOZP

d)    plnit právní požadavky a jiné předpisy

e)    vyhledávat potencionální rizika, seznamovat s nimi zaměstnance a tato rizika snižovat, či zcela eliminovat

f)      k neustálému zlepšování SM BOZP

g)    vyžadovat na všech zainteresovaných stranách dodržování požadavků na BOZP a PO dle ČSN ISO 45001: 2018 a zajistit u všech zaměstnanců plné akceptování politiky BOZP a zajistit systém jejich vzdělávání v této oblasti.

h)    pravidelně projednávat politiku BOZP s pracovníky a s jejich zástupci a zajišťovat jejich spoluúčast

 

Tato Politika BOZP je závazná pro všechny zaměstnance společnosti STAMOZA, společnost s ručením omezeným. Za povědomí odpovídají vedoucí zaměstnanci, zejména jednatelé, stavbyvedoucí a vedoucí úseků.

Vedení společnosti očekává plnou podporu svých zaměstnanců ve snaze naplnit tuto Politiku BOZP a stanovené cíle.

Vrcholové vedení se zavazuje tuto politiku pravidelně přezkoumávat a realizovanými nápravnými opatřeními neustále zlepšovat celý systém.

Politika BOZP je dostupná jako dokumentovaná informace a je s ní nakládáno v rámci organizace, je relevantní a vhodná. Politika BOZP je uveřejněna na webových stránkách společnosti.

 

V Chebu dne  1.7.2019

           

                                              

………………………………                                ………………………………                   

Ing. Závodská Vladislava                                  Miroslav Šilhán 

01.07.2019                                                                       2. vydání


 

Optimo consulting s.r.o.